Banner Proba
POLISH-AMERICAN  PHOTOGRAPHIC  CLUB  of  NEW YORK   >>           POLSKO-AMERYKANSKI  KLUB   FOTOGRAFIKA  w  NOWYM JORKU  >>
Logo Gloria Artis
Rok Zalozenia 1998
Odznaczony Brazowym Medalem Zasluzony Kulturze Gloria Artis
w 2008 roku


Strona Glowna
ORGANIZACJA
O Klubie
StatutZarzadKontakt
Czlonkostwo
Sponsorowanie
DZIALALNOSC
KalendarzSpotkania
Prezentacje
Konkursy
Wystawy
Plenery
Edukacja
Publikacje
Inne Imprezy
INTERNET
Pomocne Linki
Aktualnosci
Linki z Wymiany
Porady
Foto-Galeria
Sondaze
Foto Bazar
Forum

STATUT

POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO KLUBU FOTOGRAFIKA
Zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 31 maja 1995 roku

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1
Polsko-Amerykanski Klub Fotografika w Nowym Jorku (Ang Polish-American Photographic Club of New York), w dalszych postanowieniach Statutu zwany Klubem lub Klubem Fotografika jest Stowarzyszeniem miłośników fotografii.
§ 2
Klub posiada osobowość prawną. Jest organizacja niedochodową. Działa na podstawie regulacji prawa amerykanskiego i  niniejszego Statutu.
§ 3
 Siedzibą Klubu jest miasto Nowy Jork. Terenem działania Klubu jest Metropolia Nowojorska. Dla realizacji celów statutowych Klub działać może na terenie całych Stanów Zjednoczonych, Polski lub innych państw.
§ 4
Klub może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i charakterze.
§ 5
 .Klub został utworzony w 1998 roku na czas nieo
kreslony.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 1
Celem Klubu jest:
a) upowszechnianie zainteresowań fotograficznych wsród Polonii,
b) promowanie polskiej/polonijnej fotografii w USA lub innych krajach zamieszkania członków klubu,
c) popularyzowanie wiedzy na temat fotografii i jej historii,
d) popularyzowanie fotografii wród młodzieży jako praktycznego i pożytecznego hobby
e) organizowanie czynnego i kulturalnego wypoczynku dla członków Polonii.
f) integracja srodowiska polonijnego
 § 2
Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie otwartych spotkań ze znanymi fotografami i prezentacji fotograficznych,
b) organizowanie otwartych wystaw fotograficznych,
c) współudział w imprezach artystyczno-kulturalnych Polonii,
d) współpracę z innymi organizacjami Polonijnymi i organizacjami amerykańskimi lub krajów zamieszkania członków o podobnym charakterze zainteresowań,
e) prowadzenie szkoleń z zakresu fotografii, plenerów i warsztatów fotograficznych.
f) organizowanie konkursów fotograficznych,
g) prowadzenie własnej strony internetowej
h) organizowanie imprez wypoczynkowo-rozrywkowych mających charakter integracyjny pod kątem udziału członków rodzin
§ 3
Do bieżącej realizacji zadań organizacyjnych mogą być powoływane sekcje zadaniowe. Skład sekcji będzie wynikał z indywidualnych preferencji ochotników na działalnosci których bedą one oparte.

Rozdział
III
CZLONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW


§ 1
Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 2
Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba, która:
a) uważa, że fotografia jest lub może być jej pasją, hobby czy profesją,
b) Pozna i zakceptuje Statut oraz złoży pisemną deklarację o przystąpienia do Klubu
d) zostanie przyjęta w poczet członków Klubu uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.
c) opłaci wpisowe i roczną składkę członkowską
d) członkiem klubu może zostać małoletni pod warunkiem pełnej zgody i opieki rodziców lub opiekunów. Nie mają oni jednak uprawnień do czynności prawnych, nie moją czynnego i biernego prawa wyborczego. Nie ma statutowego ograniczenia wiekowego, a o wstąpieniu do klubu decyduje rodzic/opiekun.
e) szczegółowe regulacje dotyczące czlonkostwa są zawarte w oddzielnym dokumencie „Zasady członkostwa”
§ 3
Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna, która:
a) deklaruje pomoc finansową i rzeczową dla Klubu bądź realizacji konkretnych celów Klubu, i ją realizuje po uzyskaniu statusu czlonka wspierającego,
b) złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu w charakterze członka wspierającego,
c) otrzyma status członka wspierającego Klubu, nadany uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.
§ 4
Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu lub jego promoję. Status członka honorowego Klubu jest nadawany przez Zebranie Członków Klubu, na wniosek Zarządu Klubu zwykłą większoscią głosów.
§ 5
Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
c) udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub,
d) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu,
e) zgłaszania wniosków co do działalności Klubu.
§ 6
Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu,
d) dbania o dobre imię Klubu.
§ 7
Członkowie wspierający posiadają prawa określone w § 6 tego rozdziału z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu.
§ 8
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz dbania o dobre imię Klubu.
§ 9
Członkowie honorowi Klubu maja takie same prawa i obowiązki jak czlonkowi zwyczajni
§ 10
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną - członka wspierającego,
b) utraty praw publicznych,
c) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Klubu,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu ze względu na zaistiałe powody jak
- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres roku,
- nieuczestniczenia w pracach Klubu,
- nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu.
§ 11
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.


Rozdział IV
 
WŁADZE KLUBU


§ 1
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu,
2) Zebranie Członków Klubu
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna.
5) Sąd Koleżeński
§ 2
Kadencja Zarządu trwa 2 lata, Komisji Rewizyjnej trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
§ 3
Uchwały wszystkich władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum wyznacza się nowy termin posiedzenia; uchwały podejmowane na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków. Członkowie mogą podjąć uchwałę o głosowaniu w trybie tajnym.
§ 4
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone miejsce.
§ 5
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
§ 6
W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział oprócz członków zwyczajnych i honorowych:
- członkowie wspierający i reprezentanci osób prawnych bedących członkami wspierającymi,
- kandydaci starający się o przyjęcie w poczet członków Klubu,
- zaproszeni goście.
§ 7
Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 8
 Walne Zebranie Członków jest zwoływane w latach kiedy upływa kadencja   Zarządu Klubu lub Komisji rewizyjnej
§ 9
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Klubu z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
§ 10
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.
§ 11
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) uchwalenie Statutu i jego zmian,
b) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
c) wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Klubu.
§ 12
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz.
§ 13
Zarząd składa sięz Prezesa, Wiceprezesa d/s Organizacyjnych, Wiceprezesa d?s Artystycznych, Sekretarza, Skarbika i 3 członków Zarządu. Funkcje w Zarządzie  są rozdzielane wewnątrznie w sposób jawny W razie koniecznosci nowo wybrany Zarząd może zdecydować o rozdiale funkcji w sposób tajny. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes samodzielnie lub 2 Wiceprezesów łącznie.
§ 14
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
§ 15
Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) ustalanie budżetu Klubu,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Klubu,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
g) nakładanie na poszczególnych członków Klubu konkretnych obowiązków związanych z realizacją zadań Klubu.
§ 16
Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
§ 17
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
§ 18
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Klubu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Klubu,
c) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Klubu.
§ 19
§ . Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach wykonawczych Klubu.
§ 20
Sąd Koleżeński ma za zadanie rozstrzygiwanie ewntualnych sporów wewnątrz Klubu, lub nieodpowiedniego postępowania członków Klubu.
§ 21
Sąd Koleżenski składa się z 4 osób w tym Przewodniczącego i Sekretarza. W podejmowaniu decyzji przy jednogłosnym werdykcie głos Przewodniczącego ma znaczenie decydujące.
§ 22
Członkowie Rady są nominowani przez Zarząd Klubu lub jego Prezesa oraz Wiceprezesa d/s Artystycznych.

Rozdział V
 
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 1
Majątek Klubu powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) wpływów z działalności statutowej Klubu (dochodów z własnej działalności),
c) dochodów z majątku Klubu,
d) darowizn, spadków, zapisów,
e) dotacji i ofiarności publicznej.
§ 2
Roczne składki członkowskie powinny być wpłacane najpożniej do końca Marca danego roku,
§ 3
Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§
1
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§
2
§ . Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.
§
3
§ . W bieżących sprawach organizacyjnych nie uregulowanych w niniejszym Statucie decyzje podejmyje Prezes Klubu po uprzedniej konsultacji z czlonkami Zarządu lub członkami Klubu.

 

 Honorowi Czlonkowie
Klubu Fotografika
Romuald Dymski Jan Hausbrandt
Krystyna Lyczywek
Eva Rubinstein
Zosia Zeleska-Bobrowski
Fryderyk Dammont
Romuald Dymski
Jan Hausbrandt
Ryszard Horowitz
Jerzy Koss
Wojtek Kubik
Voitek Moszynski

Lista Czlonkow
Dolacz do NasDeklaracjaSkladkiStrony Czlo-owKontakty