Banner Proba
POLISH-AMERICAN  PHOTOGRAPHIC  CLUB  of  NEW YORK   >>           POLSKO-AMERYKANSKI  KLUB   FOTOGRAFIKA  w  NOWYM JORKU  >>
Logo Gloria Artis
Rok Zalozenia 1998
Odznaczony Brazowym Medalem Zasluzony Kulturze Gloria Artis w 2008 roku
Strona Glowna
ORGANIZACJA
O Klubie
StatutZarzadKontakt
Czlonkostwo
Sponsorowanie
DZIALALNOSC
Kalendarz
Spotkania
Prezentacje
Konkursy
Wystawy
Plenery
Edukacja
Publikacje
Inne Imprezy
INTERNET
Pomocne Linki
Aktualnosci
Linki z Wymiany
Porady
Foto-Galeria
Sondaze
Foto Bazar
Forum

REGULAMIN ZDJĘCIA MIESIĄCA

Organizator
Organizatorem jest Polsko-Amerykański Klub Fotografika w Nowym Jorku, a roboczo jego komisja konkursowa.

Cel
Konkurs jest pewną formą edukacji w zakresie fotografii i powinien umożliwiać dotarcie do osób zainteresowanych fotografią, oraz utalentowanych artystycznie.

Termin i miejsce
Konkurs trwa nieprzerwanie od października 2005 roku, a jego etapowe rozstrzygnięcia odbywają się, podczas comiesięcznych spotkań członków i sympatyków klubu z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień). Czas i miejsce spotkań okreslone są w oddzielnym programie. Prace można dostarczać aż do chwili głosowania, które zwykle odbywa sie po oficjalnym zakończeniu prezentacji.

Warunki uczestnictwa
Konkurs ma charakter otwarty i udział w nim jest niezależny od statusu członkowskiego danej osoby. Jedyne ograniczenia mogą wynikać z ewentualneg przekroczenia granicy dobrego smaku i nieprzeszczegania ogólnie akceptowanych zasad moralnych. Każdy uczestnik ma prawo do przedstawienia
jednej pracy.

Tematy konkursowe
Konkurs ma charakter tematyczny. Tematy konkursowe na poszczególne miesiące podawane są przez organizatorów z co najmniej rocznym wyprzedzeniem. Aktualny wykaz tematów jest dostępny na stonach internetowych klubu. Istnieje możliwość przesyłasnia propozycji nowych tematów (Szczegóły na stronie Propozycje tematów). Tematy nie mogą się powtarzać częsciej niż co dwa lata.

Koszty, finansowanie, sponsorowanie
Wszystkie fotogramy przedstawione do konkursu sa finansowane przez uczestników.

Wymagania techniczne dotyczące prac
Prace przedstawione do konkursu muszą mieć wymiary mieszczące się w granicach 8”, jako wymiar najmniejszy i 12” jako największy. Autor zdjęcia musi posiadać plik komputerowy zapewniający druk wpisujacy się w kwadrat 15"x15” lub wiekszy przy rozdzielczosci co najmniej 200 ppi, aby po ewntualnym zwycięstwie przekazać go komisji konkursowej do publikacji. Prace powinny być nieoprawiane i mogą być wykonane dowolną techniką. Należy unikać znaczących zmian komputerowych wprowadzanych do oryginału, zwłaszcza takich, które nie są do uzyskania w technice konwencjonalnej, chyba że przy publikacji tematu będzie to dopuszczone.

Zasada anonimowosci
Zarówno uczestnicy jak i organizatorzy mają obowiązek zapewnić. anonimowosć uczestnictwa. Aby to osiagnąć, nieoznakowane prace należy składać w kopertach do członków komisji konkursowej. Anonimowosć obowiązuje aż do chwili ogłoszenia wyników głosowania. Naruszenie zasady anonimowosci ze strony autorów prac może skutować wykluczeniem z konkursu.

Ocena prac
Oceny prac dokonują sami uczestnicy spotkań klubowych, a komisja konkursowa klubu czuwa jedynie nad prawidłowością przeprowadzanej oceny. Ocena powinna być oparta w pierwszej kolejnosci na tym, jak dobrze dane zdjęcie reprezentuje okreslony temat, a poźniej na jego walorach artystyczneych i przekazowych.
Każdy uczestnik spotkania, otrzymuje kupon upoważniający do oddania jednego głosu. Głosowanie rozpoczyna się po ogloszeniu decyzji przewodniczącego komisji konkursowej o dopuszczeniu prac do konkursu i nadaniu im numerów i polega na wpisaniu numeru wybranej pracy na kuponie oraz wrzuceniu go do specjalnie do tego przygotowanego pojemnika. W przypadku gdy co najmniej dwie prace zdobędą taką samą ilość głosów o kolejności decyduje autor prezentacji.

Nagrody, wyróżnienia, publikacje
Przyznawanie nagród w konkursie uzależnione jest od aktualnych możliwości finansowych klubu lub posiadania sponsora konkursu. O ewentualnej nagrodzie (nagrodach) uczestnicy konkursu są informowani natychmiast jak tylko taka nagroda zostanie przyznana tymi samymi drogami jakimi są powiadomiani o konkursie. Jedną z form „nagradzania" prac jest ich publikacja, zarówno w mediach zewnętrzych jak też klubowych (email, strona internetowa, katalog salonu fotograficznego itp). Publikacja innych ciekawych prac konkursowych jest możliwa, ale nie jest zapewniana regulaminowo.  
Od wrzesnia 2012 roku wszystkie zdjęcia miesiąca oraz zdjęcia ktore zajmą 2 i 3 miejsce będą publikowane w formie albumu na zakończenie każdego sezonu kulturalnego. Zdjecie sezonu/roku będzie zdobić jego okładkę.

Prawa autorskie i przepisy prawne
Złożenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i nie pozbawia uczestników praw autorskich. Firmowanie prac swoim nazwiskiem uznawane jest także za potwierdzenie ich autorstwa. W przypadku gdy na zdjęciu konkursowym znajdują się osoby, może być wymagana ich zgoda na publikacje. W takich przypadkach uczestnicy konkursu są zobowiązani we własnym zakresie do zapewnienia tego wymogu. Klub, oraz redakcje nie zapewniają żadnych korzyści finansowych z tytułu publikacji prac w ramach konkursu na zdjęcie miesiąca. Jeśli publikacja nie będzie związana z konkursem, autor ma prawo oczekiwać zapłaty i winiem indywidualnie pertraktować z daną redakcją.

Sprzedaż prac konkursowych
W miarę mozliwosci, Klub będzie prowadził promocje wśród organizacji publicznych, instytucji i osób prywatnych. Klub zastrzega sobie prawo przyjmowania donacji w zamian za prace konkursowe w formie oprawionej. Autorzy prac mają prawo otrzymać rekompensatę równą połowie kwoty donacji po odliczeniu kosztów druku i oprawy. Sugerowana donacja:
Praca o wymiarach 8"x10" - $70
Praca o wymiarach 11"x14" - $80
Praca o wymiarach 10"x15" - $90
Prace o wymiarach 12"X18" - $100

Informacja i kontakty
Wszystkie aktualne informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej klubu www.polishphotoclub.org/zdjeciemiesiaca Podstawową formą kontaktu jest poczta elektroniczna. Prosi się wszystkich uczestników o dostarczenie adresu e-mailowego do organizatorów. W sprawach bieżących prosimy kontaktować się z członkami zarządu, telefonicznie, e-mailem itp.

Zdjęcie roku
Po zakończeniu sezonu kulturalnego odbywa się wybór zdjęcia roku spośród zdjęć miesiąca. Wybór zdjęcia roku odbywa się drogą głosowania internetowego. Wysokość ewentualnych nagród ustala się każdorazowo.

Uwagi końcowe
We wszystkich sprawch nie objętych niniejszym regulaminem ostateczna decyzja należy do zarządu klubu.

 

ZDJECIE
MIESIACA

Zdjecie Miesiaca
RegulaminTematy
Wybierz TematKomisja
PHOTO-GALERIA
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
SPOTKANIA
Kalendarz

Dojazd